TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 2015
Přihlásit se k odběru news
Jméno
Příjmení
Email
Součet 4 a 5 (antispam)

MAS Šluknovsko realizuje Strategický plán Leader

"Šluknovsko návštěvníkům i sobě"

 

Evropský zemědělský fondLeaderProgram rozvoje venkova

 

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Evropa investuje do venkovských oblastí."

 

Počasí
PŮJČOVNA COTTAGE
Facebook

Přidej se k nám!

Facebook

 

Struktura MAS Šluknovsko

1. Struktura MAS Šluknovsko

 

Valná hromada

Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. Schvaluje strategii MAS a její změny, projednává výběr projektů předložený výběrovou komisí představenstvu, schvaluje výzvy k podávání žádostí o podporu, volí členy představenstva, výběrové komise a kontrolní komise. Volba členů představenstva a komisí se provádí na základě nominace členů sdružení a veřejnosti.

 

Statutární zástupce MAS

Předseda občanského sdružení zastupuje sdružení navenek, podepisuje společně s jedním místopředsedou smlouvy, seznam projektů uspořádaný v pořadí podle bodové hodnoty s vyznačením projektů vybraných, náhradních a nedoporučených a dokumenty předávané SZIF.

 

Představenstvo MAS - programový výbor

Představenstvo MAS, které tvoří zároveň programový výbor, je rozhodovacím orgánem sdružení a garantem přípravy a realizace SPL. Ve spolupráci s manažerem MAS, externím poradcem a odbornými komisemi zpracovává SPL a její změny, na základě podkladů sekretariátu a kontrolní komise provádí hodnocení (evaluaci), předává výsledky hodnocení oddělení metodiky osy 4 PRV na CP SZIF, schvaluje žádosti MAS o podporu, schvaluje výběrová kritéria a výběr projektů provedený výběrovou komisí a provádí dozor nad realizací SPL MAS.


Výběrová komise

Výběrová komise provádí hodnocení a bodování předložených projektů podle schválených kritérií a bodovacích tabulek, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty. Členy výběrové komise navrhují členové MAS. Výběrová komise má 9 členů, které schvaluje valná hromada podle odbornosti a zkušeností navržených kandidátů. Výběrová komise je volena na období 3 let. Členové výběrové komise volí ze svého středu předsedu výběrové komise. Členové výběrové komise jsou voleni na základě návrhů členů a pracovních skupin MAS. Preferenčním kritériem je osobní zkušenost se zpracováním, realizací a hodnocením projektů.

 

Kontrolní a monitorovací výbor - revizní komise

Kontrolní komise, která plní zároveň funkci monitorovacího výboru a revizní komise eviduje a vyhodnocuje plnění monitorovacích indikátorů, spolupracuje při kontrolách s pracovníky RO SZIF a sleduje průběh věcného a finančního plnění projektů. Dále provádí kontrolní a monitorovací činnost formou poradenského servisu konečným příjemcům dotace. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat administrativní postupy, které provádí sekretariát a výběrová komise. Kontrolní komise kontroluje hospodaření MAS. Sestavuje zprávu o kontrolní činnosti, která je součástí zprávy o činnosti MAS. Členové kontrolní komise jsou voleni na základě návrhů členů MAS. Preferenčním kritériem je osobní zkušenost s hodnocením projektů a analytické schopnosti.

 

Odborné komise

Odborné komise jsou poradním orgánem programového výboru a vedou je členové představenstva. Účast v odborných komisích je dobrovolná a je otevřena členům MAS i široké veřejnosti. Výstupy jednání pracovních skupin jsou prezentovány programovému výboru. Odborné komise vytvářejí neformální prostředí pro setkávání členů i nečlenů MAS a rozšiřují tak působnost MAS mezi další skupiny obyvatel Šluknovska.

V současné době má MAS ustaveno 5 odborných komisí, zaměřených na tyto prioritní oblasti:

  • Komise pro zemědělství
  • Komise pro cestovní ruch
  • Komise pro veřejnou správu
  • Komise pro sociální inovace
  • Komise pro zapojení žen a mladých lidí

 

Manažer MAS

Manažer MAS řídí práce na realizaci SPL MAS, spolupracuje s představenstvem MAS, výběrovou a kontrolní komisí a odborným poradcem MAS. Koordinuje činnost jednotlivých organizačních složek MAS, komunikuje za MAS navenek, včetně udržování kontaktů s dalšími místními akčními skupinami. Řídí sekretariát MAS. Manažer se řídí interními směrnicemi MAS Šluknovsko (pracovní náplň, odpovědnosti, cestovní náhrady, účetní postupy, majetek, archivace).


2. Složení rozhodovacích a kontrolních orgánů MAS Šluknovsko

 

Celkem je ve volených orgánech MAS 21 členů, z toho:
- 15 zástupců soukromého a neziskového sektoru (71 %)
- 6 zástupců veřejného sektoru (29 %)

 

V jednotlivých orgánech je zastoupení soukromého a veřejného sektoru následující:


Představenstvo MAS - programový výbor:
- 7 zástupců soukromého a neziskového sektoru (78 %)

- 2 zástupci veřejného sektoru (22 %)

 

Výběrová komise:

- 6 zástupců soukromého a neziskového sektoru (67 %)

- 3 zástupci veřejného sektoru (33 %)

 

Kontrolní a monitorovací výbor - revizní komise:

- 2 zástupci soukromého sektoru (67 %)

- 1 zástupce veřejného sektoru (33 %)

 

Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že účast zástupců veřejného sektoru je hluboko pod stanoveným procentuálním limitem.

pozn.: údaje byly aktualizovány ke dni 1. 2. 2015

publikován: 4.3.13 14:12, autor: Administrator, zobrazeno: 4677x

MAS Šluknovsko, webmaster: massluknovsko@atlas.cz, powered on bubileg cms v2.14L